"Będziemy szli nieprzerwanie
w ulewie, skwarze, huraganie
przez chwiejne mosty, grząskie bagna
chaszcze, pustynie i mokradła..."


Aktualna wersja tej strony dostępna jest pod adresem:
http://pustynnaburza.prv.pl/regulamin.php
  • Reklama:

Regulamin

zasady obowiązujące podczas Pustynnej Burzy 2012:

Uwaga!
Karta patrolu konieczna przy wysyłaniu zgłoszenia dostępna jest na stronie WWW pod adresem:
http://pustynnaburza.prv.pl/dokumenty/pb_2012_karta_zgloszeniowa.pdf


„Pustynna Burza” to cykliczna gra specjalnościowa przeznaczona głównie dla osób z kręgu survivalu, sportów obronnych oraz survivalu militarnego. Jest to impreza zespołowa, gdzie można sprawdzić zgranie grupy i umiejętności współdziałania w różnych sytuacjach. Podczas kilkudniowych zmagań przebędziecie kilkadziesiąt kilometrów i spotkacie zadania czasem łatwe, czasem wesołe, a czasem karkołomne, ale wszystko odbywać się będzie w duchu zdrowej rywalizacji i dobrej przygody.

Zapraszamy na XVII edycję Pustynnej Burzy!

Organizator:

V Szczep “CZARNA PIĄTKA”
Hufiec Dąbrowa Górnicza
Śląska Chorągiew ZHP

Termin i miejsce:

28.04. - 01.05.2012, Jura (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)
Start:28 kwietnia, godziny wczesnoporanne (dokładną godzinę i miejsce startu podamy w stosownym czasie);
Zakończenie: 1 maja, ok. godz. 1200

Warunki uczestnictwa

W „Pustynnej Burzy” mogą uczestniczyć drużyny wędrownicze, kluby specjalnościowe i osoby niezrzeszone w ZHP obojga płci. Uczestnicy startują w pięcioosobowych patrolach (4 osoby + dowódca). Patrole większe nie zostaną dopuszczane do startu. Dopuszcza się tworzenie patroli w mniejszym składzie – jednakże traktowane one będą tak samo jak inne zespoły (część zadań może być dla nich przez to trudniejsza w realizacji).
Dowódca patrolu musi być osobą pełnoletnią, legitymującą się dowodem osobistym. Minimalny wiek pozostałych uczestników to ukończone 15 lat (maksymalny bez ograniczeń).

Liczba patroli kwalifikowanych do XVII edycji zawodów jest ograniczona do 40 ekip. W przypadku większej liczby zgłoszeń, istnieje ewentualność niezakwalifikowania części patroli do uczestnictwa w grze. Kolejność kwalifikacji przebiegać będzie wg daty wpłynięcia kompletu dokumentów.

Program:

Jak co roku – dużo dobrej i często ekstremalnej zabawy, wysiłku, wędrówki w poziomie i w pionie oraz inne atrakcje przewidziane przez organizatorów.

Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych patroli, dyplomy dla wszystkich patroli, pamiątkowe plakietki dla wszystkich uczestników, opiekę medyczną, urozmaicony program i wykwalifikowaną kadrę.

Warunki rywalizacji:

Całość "Pustynnej Burzy" składa się z serii zadań do wykonania przez patrole. Punktacji podlegają osiągnięte wyniki, sposób realizacji oraz zorganizowanie patrolu podczas trwania imprezy.
Zakazane jest poruszanie się jakimikolwiek pojazdami w czasie trwania gry – złamanie tego zakazu grozi dyskwalifikacją patrolu z dalszego uczestnictwa w PB.

Koszty:

Każdy uczestnik gry zobowiązany jest uiścić wpisowe w wysokości 45 zł od osoby. Całość kwoty, z dopiskiem "Pustynna Burza", należy wpłacać łącznie całym patrolem do dnia 31.03.2012 r. (jest to również ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń) na konto Komendy Hufca:

ING BANK ŚLĄSKI O/DĄBROWA GÓRNICZA
09 1050 1272 1000 0008 0033 3650
Hufiec ZHP Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Istnieje możliwość nabycia koszulek "Pustynnej Burzy 2012". Koszt jednej koszulki: 17 zł, płatne wraz z kwotą wpisowego, z dopiskiem "koszulki" w tytule przelewu. Przy wpłacie prosimy o podanie w tytule przelewu liczby osób w zgłaszanym patrolu, dokładny adres osoby wpłacającej, a także liczby koszulek (jeśli zostały zamówione).

UWAGA!
W razie niezakwalifikowania patrolu do uczestnictwa w zawodach, całość wpłaconej kwoty zostanie zwrócona uczestnikom ww. zespołu.
W przypadku rezygnacji patrolu (lub jego członka) z uczestnictwa w grze po terminie 15.04.2012 r. (również z przyczyn losowych) albo niestawienia się patrolu na starcie, wpisowe nie podlega zwrotowi. W wymienionych przypadkach organizatorzy przesyłają zamówione wcześniej koszulki na adres dowódcy patrolu na jego koszt, po zakończeniu gry.

Zgłoszenia

Data wpłynięcia (a nie wysłania!) zgłoszeń upływa 31.03.2012 r.
Zgłoszenie zawierające kartę patrolu, kserokopię dowodu wpłaty, kserokopię dowodu osobistego dowódcy patrolu oraz – w przypadku uczestników niepełnoletnich – oświadczenie rodziców (lub opiekunów prawnych) o zgodzie na leczenie szpitalne, należy przesłać na adres:

Daria Galant
41-209 Sosnowiec
ul. Sobieskiego 43

W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, istnieje możliwość dostarczenia części wymaganych dokumentów na starcie imprezy. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje komendant Pustynnej Burzy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieposiadania pełnej dokumentacji na starcie, patrol nie zostanie dopuszczony do udziału w grze, a jego członkowie nie otrzymują zwrotu kosztów wpisowego.

Poza zgłoszeniem pisemnym przesyłanym pocztą, prosimy też o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenie elektroniczne służy wyłącznie usprawnieniu pracy biura PB i nie zwalnia patroli z obowiązku przesłania zgłoszenia tradycyjną pocztą.

Dowódca patrolu jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych zmian osobowych w patrolu do biura PB (nawet do ostatniego dnia przed imprezą). W takiej sytuacji szef biura indywidualnie zadecyduje o sposobie załatwienia dalszych formalności związanych ze zmianą składu zespołu. Niezgodność składu patrolu ze zgłoszonym stanem – o ile nie była wcześniej uzgodniona – może spowodować dyskwalifikację patrolu na starcie imprezy.

Obowiązki uczestników:

Czynny udział w zajęciach, stosowanie zasady „fair play” oraz asertywności (w granicach zdrowego rozsądku), przestrzeganie zaleceń organizatorów, bezwzględne podporządkowanie się instruktorom podczas zajęć.

W przypadku rezygnacji patrolu z uczestnictwa w grze (zarówno przed startem jak i już w czasie trwania imprezy), dowódca grupy ma obowiązek zgłoszenia tego faktu osobiście lub telefonicznie do biura PB (tel.: 516 904 150).

Zalecane wyposażenie:

Patrol: mapa Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, apteczka, przybory piszące, papier, namiot (lub coś w tym stylu), saperka, sprzęt kuchenny, kompas.

Uczestnik: obowiązkowo dowód tożsamości (legitymacja, dowódca patrolu – dowód osobisty), zapas wody pitnej, jedzenie, buty usztywniające staw skokowy (trekingowe, wojskowe lub podobne), buty nadające się do wspinaczki (np. trampki), czapka z daszkiem, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV, śpiwór, karimata, latarka.

Organizatorzy nie zapewniają wody i wyżywienia!

Postanowienia końcowe:

UWAGA!
Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników podczas imprezy - każdy patrol powinien ubezpieczyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku z uczestnictwem w imprezie o charakterze survivalowym.

Dodatkowe informacje:

↑ do góry

www.pustynnaburza.prv.pl

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2012 Webmaster: Sławomir "Kapsel" Borowy